ภาษาไทยในเพลง
ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

   
 

                    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ได้มีการจัดกิจกรรม วันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ ของภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษา ประจำชาติ

                    โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ (หมอหนึ่ง) หัวหน้า วิชาการดนตรีของฮักสคูล และอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ก็ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ “ภาษาไทยในเพลง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้ นักเรียนรุ่นใหม่ก็ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานจากการบรรยาย ในหัวข้อภาษาไทยในเพลง อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ของเราอีกด้วย ทางHUG School ขอส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาประจำชาติที่น่า ภาคภูมิใจของพวกเรากันด้วยนะคะ