การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน
18 สิงหาคม 2552   

   
 

              เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 บุคลากรโรงเรียน HUG School ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มาทำการตรวจเยี่ยม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งผลปรากฏว่า Hug School ก็ได้สอบผ่านในทุกมาตรฐานการประเมิน เป็นที่ภาคภูมิใจของพวกเราชาวฮักสคูล ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกันสรรค์สร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ แม้ว่าจะเพิ่งเปิดทำการมาครึ่งปี แต่ก็มีผลงาน เป็นที่ประจักษ์ เป็นเครื่องยืนยันอีกประการหนึ่งถึงคุณภาพของโรงเรียน

              นอกจากนี้ทางคณะกรรมการก็ได้กล่าวชมเชยทางโรงเรียนในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา รวมไปถึงได้ให้ข้อแนะนำในการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานของคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนา HUG School ในด้าน ต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไป