การสอนดนตรีแนวใหม่ด้วยหลักดนตรีบำบัด
(New Approach in Music Education: Using Music Therapy for Teaching Music)
     
 

               เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552 ทางโรงเรียนฮักสคูลได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การสอนดนตรีแนวใหม่ด้วยหลัก ดนตรีบำบัด (New Approach in Music Education: Using Music Therapy for Teaching Music)” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ คุณครูผู้สอนวิชาดนตรี หรือผู้ที่สนใจในด้านดนตรีบำบัดจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก Kana Kamitsubo นักเปียโนชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในด้านการสอนดนตรี และการทำงานด้านดนตรีบำบัด ในประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการสอนดนตรีด้วยหลักดนตรีบำบัดในครั้งนี้ด้วย

               โดยเนื้อหาในการบรรยายในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากแนวการสอนดนตรีที่ Kana ได้พัฒนาขึ้นมาจาก หลักดนตรีบำบัด โดยเฉพาะการสอนดนตรีกับเด็กพิเศษที่มีปัญหาสมาธิสั้น หรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ ทำให้เราเข้าใจว่า ดนตรีมีส่วน สำคัญในการช่วยแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ด้วย รวมทั้ง การนำดนตรีไปประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านการบำบัดผู้ป่วย

               โดยหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ดนตรีในจังหวัดขอนแก่นของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนักเรียนที่น่ารักของพวกเราทุกคนค่ะ