HUG Playground Volume 2
ตอน HUG Gallery การแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 26 พฤศจิกายน 2552

นิทรรศการศิลปะ ดนตรี และภาพถ่าย (สาธิตมอดินแดง)
1 กันยายน 2552   ศูนย์อาหารและบริการ 1 (Complex) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสอนดนตรีแนวใหม่ด้วยหลักดนตรีบำบัด

Creative Yoga 28 สิงหาคม 2552   

HUG Playground Volume 1 การแสดงดนตรีนักเรียนครั้งที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2552

การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 18 สิงหาคม 2552   

ภาษาไทยในเพลง ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

Art Party : Thai-Laos 17 - 19 กรกฎาคม 2552 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Teen Turn Pro วันที่ 17, 24 และ 31 กรกฎาคม 2552

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ฮักสคูล 6 กุมภาพันธ์ 2552