Hug for Professionals หลักสูตรสู่มืออาชีพ (ไม่จำกัดอายุ)

การจะก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในทางศิลปะและดนตรีได้นั้น ต้องเรียนรู้และฝึกซ้อม อย่างจริงจัง จนเกิดทักษะที่มีคุณภาพ รู้จักการสร้างผลงาน ถ่ายทอดความเป็นตัวตน และค้นหาแนวทางใหม่ๆ ผ่านการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้งานศิลปะ/ดนตรี ที่มีคุณค่าเป็นเครื่องยืนยันความเป็นมืออาชีพ หากคุณมีความสามารถทางศิลปะ/ดนตรี และต้องการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ

ฮักสคูลมีหลักสูตรที่จะช่วยเติมเต็มให้คุณพร้อมสู่ความเป็นเลิศ ด้วยหลักสูตรที่ ได้มาตรฐานที่ผู้เรียนมีส่วนกำหนดเป้าหมายตามความสนใจ จากครูผู้สอนที่มี ประสบการณ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ภายใต้บรรยากาศที่สร้างสรรค์ และโอกาสที่จะปูทางสู่เส้นทางระดับอาชีพ