เครื่องลม (Woodwinds) ในกลุ่มนี้หมายถึง กลุ่มเครื่องเป่าที่พัฒนาจากเครื่องลมไม้ เช่น ฟลุท แซกโซโฟน คลาริเนต เป็นต้น เครื่องดนตรีกลุ่มนี้จะใช้เล่นแนวทำนอง สามารถเล่นเดียว หรือรวมวงแบบต่างๆได้ ตั้งแต่วงโยธวาทิต วงเครื่องลม วงสตริงคอมโบ ไปจนถึงวงแจ๊ส

Hug School มีหลักสูตรเครื่องลมสำหรับฟลุทและแซกโซโฟน โดยนักเรียนจะได้ฝึกการ ควบคุมลม การเล่นตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงชั้นสูง ฝึกการบรรเลงตามโน้ต จนถึงการเล่น ด้วยคีตปฏิภาณ เช่น การเล่นแบบแจ๊ส

>> หลักสูตร 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง