Basic music theory

เป็นหลักสูตรทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่สนใจทั้งที่มีประสบการณ์การเล่นดนตรี มาแล้ว หรือยังไม่มี โดยจะได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีทางดนตรี การบันทึกโน้ต การอ่านโน้ตเพลง บันไดเสียงขั้นพื้นฐาน คู่เสียงและคอร์ดหลักของบันไดเสียง

>> หลักสูตร 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

 

Advanced music theory

เป็นหลักสูตรทฤษฎีดนตรีชั้นสูง สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทฤษฎีดนตรีมาแล้ว หรือผ่าน หลักสูตร Basic music theory มาแล้ว โดยจะได้เรียนรู้บันไดเสียงขั้นสูง โมด หรือบันไดเสียงที่ใช้ในทางแจ๊ซ โครงสร้างคอร์ดที่ซับซ้อน การดำเนินของคอร์ด และโครงสร้างของบทเพลง

>> หลักสูตร 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

Song writing

เป็นหลักสูตรการประพันธ์บทเพลง ทั้งทำนองและคำร้อง เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของ บทเพลง การจัดวางแนวทำนองรูปแบบต่างๆ การเขียนคำร้องให้เหมาะสมกับทำนอง หรือการเขียนทำนองให้เหมาะกับเนื้อร้อง และทำอย่างไรบทเพลงจึงจะน่าสนใจ

>> หลักสูตร 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง