ฮักสคูล เน้นการเรียนศิลปะในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน และ เพลิดเพลิน โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใช้ความคิดจินตนาการ อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการใช้ทักษะทางศิลปะ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมกับวัย และยังเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกรักเห็นคุณค่าความงามใน ศิลปะที่มี อยู่รอบๆ ตัว

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก Art for Juniors (อายุ 3 - 6 ปี)

เป็นหลักสูตรที่เปิดสำหรับเด็กเล็กอายุระหว่าง 3-6 ปี โดยผู้เรียนจะได้สนุกกับ ความงาม ของศิลปะ (Appreciation) ผ่านเรื่องราว ตัวอย่างผลงานหรือ ธรรมชาติรอบๆ ตัว (History) เพื่อส่งเสริมให้เกิดจินตนาการความคิด สร้างสรรค์ (Creativity) ในการทำกิจกรรมทั้งการเล่าเรื่อง การวาดภาพ การระบายสี ภาพพิมพ์ ปั้นดิน (Skill) โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสามรถ ทางด้านร่างกายของแต่ละบุคคล

>> หลักสูตร 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

หลักสูตรสำหรับเด็กโต Art for Kids (อายุ 7 - 12 ปี)

เป็นหลักสูตรที่เปิดสำหรับเด็กเล็กอายุระหว่าง 7-12 ปี เพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้อย่าง เพลิดเพลิน โดยใช้ความคิดพิจารณาอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) จากประสบการณ์ เรื่องเล่า ผลงานศิลปะ และธรรมชาติรอบๆ ตัว (History) นำมาเป็นแรงบันดาลใจหรือเชื่อมโยง ในการ สร้างผลงานศิลปะ (Skill) และรับรู้ถึงคุณค่าทางความงามของผลงานศิลปะหรือธรรมชาติรอบๆ ตัว (Appreciation)

>> หลักสูตร 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง