โรงเรียน”ฮักสคูล” เกิดขึ้นจากความฝันของคนที่รักศิลปะแขนงต่างๆทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและเต้น ที่เริ่มเรียนศิลปะตั้งแต่เด็กๆ และแม้ว่าในปัจจุบันจะประกอบอาชีพต่างๆ ตั้งแต่นักออกแบบโฆษณา โปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลง นักออกแบบท่าเต้นและจัดคอนเสิร์ตของค่ายเพลงใหญ่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยไปจนถึงแพทย์ ต่างเห็นว่าการได้เรียนศิลปะตั้งแต่เด็ก นอกจากจะเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่ วิชาชีพทางด้านนี้แล้ว ทักษะที่ได้จากศิลปะทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจยังช่วยเสริมศักยภาพ ในการเรียน รวมทั้งการพัฒนาทักษะในวิชาชีพอื่นๆได้เป็นอย่างดี แต่การศึกษาทางศิลปะและดนตรี ในปัจจุบันยังมุ่งเน้นที่ทักษะการปฏิบัติ จนมองข้ามความสุขและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์สำคัญที่ควรจะได้รับจากศิลปะ

ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ระหว่างที่ อ.วรานุช วัฒนศัพท์ นักออกแบบโฆษณา กำลังศึกษาปริญญาโท ด้านการบริหารวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบของ ศูนย์การศึกษาทางศิลปะแบบครบวงจร ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดในการทำโรงเรียน “ฮักสคูล” และในช่วงเวลาเดียวกันที่ นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ กำลังศึกษาด้านระบาดวิทยาโรคมะเร็งที่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมิรกา ได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการดนตรีเบอร์คลี่ (Berklee College of Music) และโรงเรียนดนตรีต่างๆ ในเมืองบอสตัน ในขณะที่อ.นุชนารถ วัฒนศัพท์ ได้ศึกษาที่สถาบันขับร้องจีนนี่ดีวา (Jeannie Deva Voice Studio) ในบอสตัน และด้านดนตรีศึกษา โดยวิธีดาร์ลครอซ (Dalcroze) ที่สถาบันศิลปะจูลเลียร์ด (Juilliard School of Arts) ณ มหานคร นิวยอร์ค ซึ่งเป็นสถาบันดนตรีเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากประสบการณ์ที่ได้รับ ทำให้เห็นถึง โอกาสการพัฒนาศึกษาด้านศิลปะ-ดนตรีที่เมืองไทย โดยเฉพาะในภูมิภาคเช่นขอนแก่น และอยาก นำประสบการณ์ที่ได้มาแบ่งปันให้กับเยาวชนและผู้ที่รักศิลปะ-ดนตรีที่นี่ นอกจากนี้ อ.ประยุทธ์ ศิริกุล อดีตนักเต้นบัลเลต์ ที่ผันตัวเองมาเป็นครูฝึกเต้นให้กับศิลปินในค่ายแกรมมี่ และปัจจุบันยังเป็น ผู้อำนวยการคอนเสิร์ตใหญ่ๆของศิลปินในค่ายนี้ ก็มีความตั้งใจที่จะนำประสบการณ์จากการทำงาน มาถ่ายทอด และสร้างโอกาสกับคนรุ่นใหม่ให้ได้เรียนรู้จากมืออาชีพ

จากความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวมา จึงได้ร่วมกันสานฝันจนเกิดเป็นโรงเรียน "ฮักสคูล" ขึ้นในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๑

 

ชื่อของโรงเรียน “Hug” มาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่า “กอด” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง ความอบอุ่นของบรรยากาศในโรงเรียนที่นำความสุขมาให้ผู้เรียน นอกจากนี้ “ฮัก” ในภาษาอีสาน ยังแปลว่า “รัก” คือ ความรักในศิลปะ ซึ่งเป็นที่มาของฮักสคูล และเราอยากให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก เดียวกัน

ในขณะที่ครูผู้สอนก็พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียนด้วยความรัก นอกจากนี้ เมื่อถอดอักษร H-U-G- S จะบอกถึงปรัชญาของโรงเรียน 4 ประการ คือ

H : Heartened เติมความสุขให้หัวใจ
U : Unleashed ไขสมองสร้างจินตนาการ
G : Grooved สู่ความงามของศิลปะ
S  : Skill สร้างทักษะ

 

ฮักสคูล (Hug School of Creative Arts) เป็นโรงเรียนสอนศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์, เต้นรำ, และดนตรี ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ฝึกความคิดสร้างสรรค์และ ส่งเสริมให้เกิดความซาบซึ้งในศิลปะ ด้วยความสุขในการเรียน โดยมีหลักสูตรที่สามารถสนองความต้องการของผู้เรียนตั้งแต่เด็กจนถึง ผู้ใหญ่ ตั้งแต่มือสมัครเล่นจนถึงมืออาชีพ และตั้งแต่ผู้ต้องการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไปจนถึงผู้ต้องการฝึกฝนให้เป็นเลิศ

Hug School of Creative Arts is an educational center for various kinds of fine art, including visual arts, dance, and music. We aim to promote skills, creativity, and the artistic minds of students under a pleasant atmosphere. The educational programs are designed to serve a broad-range of students: from children to adults; from amateurs to professionals; and from those who aim at developing potential for life to those who aim at gaining art skills for excellence.

 

 

วรานุช วัฒนศัพท์
ผู้บริหารโรงเรียน

นุชนารถ วัฒนศัพท์
ผู้ช่วยผู้บริหาร

แสงระวี สิงหอำพล
ธุรการและประชาสัมพันธ์

อาคม ชมเรณู
รักษาความปลอดภัย

 

 

ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
ประธานกรรมการ

วิชญ วัฒนศัพท์
กรรมการ

นุชนารถ วัฒนศัพท์
กรรมการ

ประยุทธ์ ศิริกุล
กรรมการ

วรานุช วัฒนศัพท์
กรรมการและเลขานุการ

 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า

อ.รัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

อ.เอกชัย ไก่แก้ว
ครูบัลเลต์ โรงเรียนแก่นนคร

ผศ.เจนวิทย์ พิทักษ์
หัวหน้าภาคดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Kana Kamitsubo
นักดนตรีบำบัด, นักเปียโนแจ๊ส,และครูเปียโน Bell Arti, Center for the Arts, New York Brooklyn Conservatory of Music, New York, สหรัฐอเมริกา